Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 września 2015 r.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 września 2015 r.

W dniu 11 listopada 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U. 2015  poz. 1713), która ma na celu unormowanie reguł lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na terenach gminnych. Jest ona efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. (sygn. akt K/46/07), który stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.           Modyfikacji uległy art. 10 i 15 u.p.z.p. Zgodnie z nową regulacją jeśli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa się obszary, na których mogą być one umieszczone. Lokalizacja takich obiektów na wyznaczonym obszarze może jednak nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy, przewidujący lokalizację takich obiektów, sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej obszar, na którym powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, wynikające z realizacji tego obiektu. W planie określa się obowiązkowo granice terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych.