Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw tj. ustawa a z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1830), która ma na celu rozszerzenie ochrony wierzycieli oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej dłużników, a w konsekwencji ograniczenie zjawiska zatorów płatniczych. Ustawa harmonizuje przepisy krajowe z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz. Urz. UE L 48 z 23.02.2011, str. 1).

W ramach nowelizacji stworzono jeden mechanizm naliczania odsetek  w  odniesieniu do transakcji w obrocie profesjonalnym (B2B), jak również w obrocie konsumenckim – naliczanie odsetek za opóźnienie według wzoru: stopa referencyjna NBP (minimalna cena, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym) plus 8 punktów procentowych.

odsetki za korzystanie z cudzego kapitału przewidziane przepisami kodeksu cywilnego naliczane będą według wzoru: stopa referencyjna plus 3,5 punktu, natomiast odsetki za opóźnienie – stopa referencyjna plus 5,5 punktu.

Również odsetki maksymalne oparte będą na stopie referencyjnej w miejsce dotychczasowej stopy lombardowej NBP (maksymalny poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych). Będą one stanowić dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych kapitałowych lub odsetek ustawowych za opóźnienie.